dinsdag, april 23, 2002

HOERA EEN NIEUWE OEVER VERBINDING OVER DE WAAL!!!
uit de officiële overeenkomst: de tijdsplanning
1. Partijen streven er naar dat de oeververbinding uiterlijk begin 2007 zover gereed is, dat de verkeersfunctie daarvan kan worden vervuld en de oeververbinding te gebruiken is voor het verkeer, een en ander behoudens eventuele bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten ten behoeve van de realisering van de oeververbinding.
2. Indien de Gemeente initiatiefnemer wordt van de oeververbinding, zal zij zo spoedig mogelijk aanvangen met de voorbereiding van het oeververbindingsproject, teneinde het in het eerste lid bedoelde streven op de daar aangegeven datum te kunnen realiseren.
3. Het Rijk is initiatiefnemer van het dijkterugleggingsproject en streeft er naar om de voorbereiding en planvorming hiervan in de periode 2002-2006 te hebben afgerond en de uitvoering daarvan na gereedkomen van de oeververbinding te doen plaatsvinden in 2007-2009 of zoveel eerder als mogelijk.

Artikel 4 Tegemoetkoming Rijk en fondsvorming
1. Ter tegemoetkoming in de projectkosten van de oeververbinding zal het Rijk, onder voorbehoud van het akkoord van de Tweede Kamer, aan de Gemeente een eenmalige bijdrage van 90,756 miljoen euro, inclusief BTW, beschikbaar stellen, behoudens hetgeen is vastgelegd in het tweede lid.
2. Het Rijk zal de in het eerste lid genoemde bijdrage zo spoedig mogelijk in delen dan wel in totaliteit aan de Gemeente overmaken, nadat de wettelijke grondslag daartoe is geschapen en een beschikking tot subsidieverstrekking is afgegeven.
3. De Gemeente verplicht zich tegenover het Rijk om de overgemaakte bedragen onder te brengen in een speciaal voor de oeververbinding op te richten fonds en de bijdrage alleen te besteden aan realisering van de oeververbinding.
4. De Gemeente heeft het beheer over het in het vierde lid genoemde fonds.
5. Indien wordt besloten niet over te gaan tot realisering van de oeververbinding, betaalt de Gemeente de in het eerste lid genoemde bijdrage, verhoogd met de tot het moment van terugbetaling bereikte kapitaalsgroei, aan het Rijk terug.