dinsdag, september 10, 2002

dit komt dus gespamd mijn mailbox binnen. Ik weet niet welke kansloze randdebielen dit versturen, maar slim kunnen ze niet zijn.
Hier komt de text (uiteraard komt deze mail niet toevallig van patriot@yahoo.com en gestuurd de dag voor 11 sept):
----------------------------------------
Landgenoten,

En daarmee bedoelen wij ECHTE landgenoten die er trots op zijn om een echte Nederlander te zijn. Onder deze categorie vallen dan ook niet de bijna 3 miljoen allochtonen die in de loop van de laatste 40 jaar door een stelletje volksverlakkers met politiek correct trompetgeschal zijn binnengehaald en waarvan het grootste gedeelte momenteel teert op de beurs van de hardwerkende Nederlander.

En dat niet alleen. De toestroom van deze lieden heeft ook geleid tot een vertienvoudiging van de criminaliteit in dit eens veilige landje. Dat meer dan de helft van de bajes-klanten uit allochtonen bestaat zegt immers meer dan genoeg.

Ook wordt er aan alle kanten gefraudeerd met sofi-nummers en een onevenredig beslag gelegd op onze gezondheidszorg die toch al krap in de mensen zit.

En het eens zo geroemde onderwijs ? Dat is langzamerhand een lachertje geworden. Afgezien van het tekort aan leraren, ook mede veroorzaakt door de vele allochtonen, is de kwaliteit de laatste tientallen jaren steeds verder achteruit gegaan. Men wilde immers dat de allochtonen óók een beetje mee konden komen en heeft het niveau daar op aangepast. Jammer voor de Nederlandse kinderen dus.

Deze laatsten worden ook nog eens geconfronteerd met leraren die de "zegeningen" van de multiculturele heilstaat breed uitmeten. Lekker indoctrineren dus zodat ze later de mond houden als ze ontdekken dat het met die multiculturele heilstaat toch niet zo lekker zit als hen altijd verteld werd.

Vooral aan de door lieden van een bepaald gedachtengoed uitgeholde begrippen "racisme" en "discriminatie" wordt veel aandacht besteed. En dat niet alleen op onze scholen. Te pas en te onpas wordt met deze kreten geschermd om de burger monddood te maken zodra hij ook maar de kleinste kritiek heeft op allochtonen. Volkomen ten onrechte. Het niet zo aardig vinden van een ander, of dat nou een Amsterdammer of een Somaliër is, heeft totaal niks met racisme te maken.

Evenmin het tegen zijn op een z.g. multiculturele samenleving, de ongeremde instroom van z.g. vluchtelingen, de islamisering van onze samenleving of het zeggen dat ons land vol is. Hetzelfde geldt voor "discriminatie". Echt discrimineren doe je pas als je je medeburgers bepaalde rechten ontzegt. Met schelden of op een andere manier je mening geven over b.v. allochtonen heeft met discriminatie totaal niks te maken maar wordt slechts gebruikt om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken. En het is juist deze vrijheid van meningsuiting die het belangrijkste recht van een burger in een echte democratie vormt want zonder een open en vrije discussie over ALLE zaken is geen echte democratie mogelijk. Helaas zijn er mensen, vooral leden van de Linkse Kerk, die het begrip "democratie" op een heel andere manier uitleggen dan oorspronkelijk de bedoeling was en is. Als prachtig en sprekend voorbeeld kan de Deutsche DEMOKRATISCHE Republiek (DDR) dienen waar de STASI er all! es aan deed om te voorkomen dat de burgers een andere mening uitten dan de mening van het "democratische" regime.

Gelukkig heeft Links in Nederland nooit de absolute macht gekregen. Was dat wel het geval geweest hadden we nu ook hier kunnen genieten van de "zegeningen" van het socialisme/communisme. Wat echter niet wegneemt dat de Linkse Kerk ook in dit landje flink aan de weg heeft getimmerd met het doordrukken van allerlei wetten en wetjes die de burger vooral monddood moesten maken terwijl de z.g. multiculturele samenleving door hun strot werd geduwd. Denk maar aan het belachelijke artikeltje 137 waarmee zelfs mensen veroordeeld werden die "Nederland is vol" zeiden. Te gek voor woorden dat je voor een rechter moet verschijnen omdat dat toevallig JOUW mening is. Gelukkig zijn de tijden aan het veranderen. Zelfs de Linkse Paus Melkert mag het ongestraft hebben over "kut-Marokkanen" al was het niet zijn bedoeling dat de Nederlandse burger dat ooit zou horen....

Bovendien heeft de Nederlander weer een echte keus om te stemmen met de komst van de LPF en misschien nog andere partijen die duidelijk zeggen waar het op staat. Dat was en is wel nodig ook want ook de VVD en het CDA hebben zich in het verleden in laten pakken door de socialistische/communistische volksverlakkers die van dit land een soort "heilstaat" willen maken zonder de burger daar in te kennen.

Wat dit uiteindelijk voor een soort heilstaat zal worden kunnen we nu al op grote schaal zien in onze vier grote steden waar de voertaal van alles is behalve Nederlands en waar de moskeeën de grond uitrijzen. Landgenoten: let op uw zaak en laat Nederland niet verder verloederen. Zorg er nu en in de toekomst voor dat een stelletje wereldvreemde utopisten het nooit meer voor het zeggen krijgt in dit land. Op de eerste plaats uiteraard met uw stem bij verkiezingen. Maar ook door het uiten van uw mening. Neem een voorbeeld aan wijlen Pim Fortuyn en laat u nooit meer de mond snoeren door lieden die slechts hún mening als de enige echte waarheid zien.

DE OVERHEID HOORT HET VOLK TE VERTEGENWOORDIGEN EN NIET ANDERSOM

Enkele websites met meer informatie:
http://www.politiekincorrect.com/
http://www.overwinnen.nl/
http://www.fundamenteel.nl/
http://www.polinco.net/forum
http://www.moskeedatabase.com/
http://www.democrates.net/
http://www.heemland.nl/
http://www.vooraan.net/onp/