vrijdag, december 10, 2004

Beste mensen,

Op 7 december heeft het College van B&W van Nijmegen de rooivergunning
voor 2 bomenrijen (58 grote bomen) en een losstaand stuk bos aan
Sportpark D'Almarasweg ingetrokken. Dit betekent dat een voor gisteren
(9 december) geplande rechtszitting niet doorging. Te elfder ure heeft
de gemeente blijkbaar ingezien dat de bezwaren van vele omwonenden, van
de Stichting tot Behoud van Landgoed de Driehuizen en van Milieudefensie
steekhoudend zijn. De kern van die bezwaren:
1. de beoogde nieuwe sportvelden kunnen dusdanig worden ingepast op
het oude veldencomplex, dat rooien van bomen niet nodig is (dat is
precies wat de gemeente nu gaat doen, door ons op de gedachte gebracht
dat je de omvang van sportvelden wel eerlijk moet meten!);
2. de gemeente wil al tot rooien overgaan terwijl over een aantal
varianten van het beoogde Sportdorp Brakkenstein nog volop wordt
overlegd. Daarmee wordt de toekomstige ontwikkeling gefrustreerd.

Bezwaar 2 stond los van de vraag of een zo groot sportdorp op deze plek
wel gewenst is. Wij denken van niet. Het Sportdorp betekent een flinke
aantasting van natuur, landschap en cultuurhistorie. Acht jaar terug was
juist afgesproken dat dit gebied open zou blijven, mede als verbinding
tussen groen in de stad (Spoorkuil, park Brakkenstein...) en
natuurgebieden ten zuiden van de stad (Heumensoord, onderdeel
ecologische Hoodstructuur).

Het intrekken van de rooivergunning is een mooi succes. De plannen voor
het sportdorp zijn er echter niet mee van de baan. Dinsdagochtend 14
december kiest het College welk plan (na een ‘schiftingsproces’ uit een
aantal uitgewerkte varianten) aan de gemeenteraad van 2 februari 2005
wordt voorgelegd. Wie wil zien en horen welk plan waarom is gekozen en
wat dat betekent: op dinsdag 14 december is er om 19.45 uur een
presentatie in de aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2 te
Nijmegen. Meer informatie en enkele achterliggende rapporten over de
natuurwaarden van het gebied kunnen bij mij worden verkregen.

Vriendelijke groet,

Alex de Meijer
Milieudefensie Nijmegen